«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

24ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.  

Ώρες εγγραφών με τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 210-2280594

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

Οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής προσκομίζοντας:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. ( ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ  ή   ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ή  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

                                                                                                                                                Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                         Αθανάσιος Γκαϊδατζόγλου